Suhdanne-ennusteet

Q-review katsauksen BKT-ennusteet perustuvat dynaamiseen ennustemalliin, jossa ennusteet muodostetaan rekursiivisesti neljännesvuositasolla. Ennustemalli perustuu modernin aikasarja-analyysin teoriaan, jossa hyödynnetään osaltaan GnS economicsin muodostamia ennusteita taloudellisen taantuman todennäköisyydelle niin Yhdysvalloissa, euroalueelle ja Suomessa.

Gns Economicsin BKT-ennusteiden muodostamisen lähtökohtana ovat eri skenaariot talouden tulevista kehityssuunnista. BKT-ennusteet voidaan muodostaa olettaen talouksien seuraavan lähitulevaisuudessa vaihtoehtoisia kehistyskulkuja, jotka johtavat toisista poikkeaviin talouden kasvun ennusteisiin. Yleisimmät käyttämämme skenaariot ovat: todennäköinen, pessimistinen ja positiviinen. Pessimistisessä skenaariossa etsitään ja mallinnetaan ne riskitekijät, jotka toteutuessaan johtavat talouskasvun huomattavaan hidastumiseen, ja luodaan ennusteet tämä pohjalta. Positiivisemmassa skenaariossa taas kartoitetaan ja mallinnetaan ne tekijät, joiden takia talous voisi kasvaa huomattavan nopeasti. Todennäköisin skenaario perustuu mallipohjaiseen arvioon talouden tulevasta kehityksestä.

Skenaarioihin perustuva ennustaminen on useimmiten intuitiivisesti mielekästä, sillä talouden tulevaa kehitystä ennakoitaessa voidaan sen olettaa noudattavan muutamaa mahdollista vaihtoehtoista reittiä. Vaihtoehtoisten kehityskulkujen  toteutumistodennäköisyydet perustuvat niin taantumatodennäköisyyksiin kuin myös muuhun rahoitusmarkkinoilta ja reaalitaloudesta saatavilla olevaan informaatioon.

Nowcastit ovat kuluvan neljänneksen BKT:n kasvulle tehtyjä ennusteita.  Toisin sanoen nämä ”ennusteet” koskevat talouden tämänhetkistä tilaa, jonka vuoksi niitä kutsutaan usein soveltavassa taloustieteessä nowcasteiksi. Käytettävien modernien tilastollisten menetelmien lisäksi näiden muodostamiseen vaikuttavat reaaliajassa talouden samanaikaisesta tilasta saavat tilastotiedot. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että neljännesvuosittain mitattavan BKT:n samanaikaisen neljänneksen kasvun ennuste perustuu mm. kuukausittain raportoitaviin tilastojulkistuksiin sekä erilaisiin tilastollisilla menetelmillä muodostettuihin talouden tilaa kuvaaviin suhdanneindekseihin. Esimerkkinä näistä indekseistä on mm. Suomen taloudelle muodostettu suhdanneindeksi (katso tarkemmin makrosuhdanne), jossa on hyödynnetty ns. dynaamista faktorimallia.

Q-review raportissa esitetyt 3-5 vuoden kasvunäkymät perustuvat taloudellisen kasvun teorioihin. Näkymät muodostetaan usean eri makrotaloudellisen tekijän, kuten tuottavuuden, säästämisen, investointien ja poliittisen vakauden pohjalta.